Goldenrose

47 tekstów – auto­rem jest Gol­denro­se.

Jed­nym bu­tem szew­ca nie nakarmisz. 

aforyzm
zebrał 92 fiszki • 24 marca 2011, 08:49

To używ­ka używa Ciebie. 

myśl
zebrała 153 fiszki • 28 czerwca 2010, 18:25

Zbyt często trak­tu­jemy rzeczy mniej po­ważne po­ważnie, a po­ważne mniej po­ważnie aż wreszcie nie wiesz co jest ważne. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 26 czerwca 2010, 11:09

Różni­ca między pros­ty­tutką, a klientem.
Pros­ty­tut­ka sprze­daje swo­je ciało i za­rabia, klient sprze­daje swo­je ciało i dopłaca. 

myśl
zebrała 151 fiszek • 25 czerwca 2010, 17:50

Nie prze­konasz świata do siebie, pozwól niech świat prze­kona się o Tobie. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 24 czerwca 2010, 07:46

Żal ogłusza ser­ce na miłość. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 13 czerwca 2010, 09:23

Każdy ma w so­bie mu­zyka i na ner­wach zag­rać pot­ra­fi, choć sym­fo­nię przep­ro­sin już trud­niej posłyszeć. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 10 czerwca 2010, 07:29

Wychodząc z do­mu częściej za­pomi­namy głowy niż kluczy. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 9 czerwca 2010, 07:02

Piękny nie ten co pięknie mówi, ale ten który swoim ges­tem in­ne­go człowieka nie studzi. 

myśl dnia z 28 września 2013 roku
zebrała 119 fiszek • 7 czerwca 2010, 13:18

Człowiek is­krą miłości. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 31 maja 2010, 22:53

Goldenrose

Żyj w rytmie serca i jego przykazań, a zaoszczędzisz sobie wyrzutów sumienia.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Goldenrose

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

28 sierpnia 2015, 14:12sciezkazawila sko­men­to­wał tek­st Bezskutecznie sta­rasz się do­gonić [...]